direct naar inhoud van Artikel 33 Algemene aanduidingsregels
Plan: Buitengebied - Oost gemeente Venray
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11005-va02

Artikel 33 Algemene aanduidingsregels

33.1 Agrarisch gemengd
33.1.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Agrarisch gemengd' zijn de gronden mede bestemd voor handhaving van de agrarische bedrijvigheid, afgestemd op de omliggende functies, en als samenhangend gebied met een toename van niet-agrarische functies.

33.2 Archeologisch monument
33.2.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Archeologisch monument' is de Monumentenwet 1988 van toepassing.

33.3 Geluidzone - industrie

Ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie' is het niet toegestaan om woningen, of andere geluidgevoelige bebouwing op te richten, behoudens na verlening van een omgevingsvergunning op basis van de Wet geluidhinder

33.4 Landgoed 1
33.4.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Landgoed 1' zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. een samenhangend beheer van de gronden in relatie tot de Natuurschoonwet 1928 en de beheers- en/of exploitatiedoeleinden van het landgoed;
 • b. instandhouding en ontwikkeling/versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden;
 • c. de voor het beheer benodigde bestaande bebouwing buiten bouwvlakken;
 • d. de binnen de onderliggende bestemmingen toegestane bebouwing en functies;
 • e. de in artikel 33.4.3 opgesomde nevenactiviteiten;

met daarbij behorende bouwwerken.

33.4.2 Afwijken van de bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.4.2, 7.4, 8.4, 11.4.2 en 16.4 mag met in acht name van de daar geldende bouwregels rechtstreeks gebouwd worden ten behoeve van de in artikel 33.4.1 toegestane (neven)activiteiten.

33.4.3 Specifieke gebruiksregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen zijn de (neven)activiteiten genoemd in de artikelen:

zondermeer toegestaan, met dien verstande dat:

 • a. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • b. infiltratie van hemelwater plaatsvindt op eigen terrein.
33.4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

In afwijking van het bepaalde in artikel 10.6.1, onder a en k, en in artikel 25.3.3 onder a en f, zijn de volgende werken, geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden direct toegestaan:

 • a. het afgraven van de bovenste bodemlagen;
 • b. het verwijderen van bomen en/of struiken.
33.5 Landgoed 2
33.5.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Landgoed 2' zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. een samenhangend beheer van de gronden in relatie tot de Natuurschoonweg 1928;
 • b. instandhouding en ontwikkeling van de landschappelijke en natuurwaarden;

met daarbij behorende bouwwerken, bouwwerken geen gebouw zijnde, ontsluitings- en overige voorzieningen en (on)bebouwde gronden.

33.5.2 Specifieke gebruiksregels

In afwijking van het bepaalde in artikel 16.6.2 is het in artikel 16.6.2 onder b, c, d en e genoemde gebruik zondermeer toegestaan.

33.5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

In afwijking van het bepaalde in artikel 10.6.1, onder a en k, en in artikel 25.3.3 onder a en f, zijn de volgende werken, geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden direct toegestaan:

 • a. het afgraven van de bovenste bodemlagen;
 • b. het verwijderen van bomen en/of struiken.
33.6 Milieuzone - stiltegebied

Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - stiltegebied' geldt een natuurlijk heersend geluidsniveau van 40 dB(A). Er zijn in en om de aanduiding geen activiteiten toegelaten die het geluidsniveau structureel aantasten.

33.7 Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' zijn de gronden tevens bedoeld voor het weergeven van de Extensiveringsgebieden, zoals bedoeld in het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg.

33.8 Reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'Reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' zijn de gronden tevens bedoeld voor het weergeven van de Landbouwontwikkelingsgebieden, zoals bedoeld in het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg.

33.9 Reconstructiewetzone - verwevingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'Reconstructiewetzone - verwevingsgebied' zijn de gronden tevens bedoeld voor het weergeven van de Verwevingsgebieden, zoals bedoeld in het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg.

33.10 Specifieke bouwaanduiding-monument

Ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke bouwaanduiding-monument' is de Monumentenwet 1988 van toepassing.

33.11 Veiligheidszone - lpg

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - lpg' mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gerealiseerd.

33.12 Vrijwaringszone - vaarweg
33.12.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - vaarweg' zijn de gronden mede bestemd als beschermingszone voor de rijksvaarweg.

33.12.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen geen nieuwe gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht.

33.12.3 Afwijken van de bouwregels

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 33.12.2 voor het bouwen op basis van de onderliggende bestemming, met dien verstande dat:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de vaarweg;
 • b. de vaarwegbeheerder terzake is gehoord.
33.13 Vrijwaringszone - waterstaatswerk
33.13.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - waterstaatswerk' zijn de gronden mede bestemd als beschermingszone of als buitenbeschermingszone voor de waterkerende functie van waterkeringen. Op deze gronden is de Keur van het waterschap van toepasasing.