direct naar inhoud van Artikel 26 Waarde - Ontwikkelingszone groen
Plan: Buitengebied - Oost gemeente Venray
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11005-va02

Artikel 26 Waarde - Ontwikkelingszone groen

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ontwikkelingszone groen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en de ontwikkeling van de potentiële natuur- en landschapswaarden in het gebied, waarbij artikel 36.3 in acht dient te worden genomen, met dien verstande dat de regels in dit artikel niet gelden voor het bouwen, het gebruik en het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, indien deze activiteiten plaatsvinden binnen een bouwvlak.

26.2 Bouwregels

Op of in de als 'Waarde - Ontwikkelingszone groen' aangegeven gronden mag niet worden gebouwd, anders dan afrasteringen van maximaal 3 meter hoog, ten behoeve van agrarische beheer.

26.3 Afwijken van de bouwregels

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 26.2 voor het bouwen op basis van de onderliggende bestemming als wijzigingen in het provinciale beleid en/of een provinciale verordening ertoe hebben geleid dat de Provinciale Ontwikkelingszone Groen niet meer op de betreffende gronden van toepassing is en mits de provincie terzake is gehoord.

26.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
26.4.1 Verbod

Het is verboden de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te (doen) voeren of te laten voeren:

 • a. het verwijderen van de bovenste bodemlaag / bodemlagen (afgraven);
 • b. het opbrengen van grond van elders op de bestaande toplaag (ophogen);
 • c. het verwijderen van een of meer bodemlagen en het daarna weer opbrengen van grond, bestaand uit de oorspronkelijke toplaag en/of grond van elders (vergraven);
 • d. het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel met een diepte van minimaal 50 centimeter (gemeten vanaf het oorspronkelijke maaiveld) ten behoeve van agrarisch gebruik (diepploegen- en woelen);
 • e. het verwijderen van het microreliëf in de toplaag (egaliseren);
 • f. het diep in de grond indrijven van heipalen of andere voorwerpen;
 • g. het aanbrengen van leidingen en daarna weer terugbrengen van de grond, bestaande uit de oorspronkelijke toplaag en/of grond van elders;
 • h. het aanbrengen van drainagebuizen in de grond;
 • i. het bemalen van een of meerdere percelen (aanbrengen onderbemaling);
 • j. het aanleggen van sloten of greppels, verbreden en/of uitdiepen van bestaande sloten of greppels;
 • k. het dempen van sloten, greppels en/of poelen;
 • l. het verwijderen van bomen en/of struiken (solitairen of in de vorm van bos, houtsingels, houtwallen);
 • m. het planten van bomen en/of struiken;
 • n. het beplanten van gronden met opgaand houtgewas in verband met boom- of sierteelt waarbij de teeltperiode langer is dan 5 jaar;
 • o. het aanbrengen van verhardingen van meer dan 200 m2.
26.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 26.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud betreffen

26.4.3 Verlening omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Voor het uitvoeren van de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, kan een omgevingsvergunning worden verleend:

 • a. het verwijderen van de bovenste bodemlaag / bodemlagen (afgraven);
 • b. het diep in de grond indrijven van heipalen of andere voorwerpen;
 • c. het aanbrengen van leidingen en daarna weer terugbrengen van de grond, bestaande uit de oorspronkelijke toplaag en/of grond van elders;
 • d. het aanbrengen van drainagebuizen in de grond;
 • e. het bemalen van een of meerdere percelen (aanbrengen onderbemaling);
 • f. het aanleggen van sloten of greppels, verbreden en/of uitdiepen van bestaande sloten of greppels;
 • g. het dempen van sloten, greppels en/of poelen;
 • h. het verwijderen van bomen en/of struiken (solitairen of in de vorm van bos, houtsingels, houtwallen);
 • i. het planten van bomen en/of struiken;
 • j. het beplanten van gronden met opgaand houtgewas in verband met boom- of sierteelt waarbij de teeltperiode langer is dan 5 jaar.
26.4.4 Afwegingskader

Een in artikel 26.4.3 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door de werken en/of werkzaamheden of door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de natuurwaarden van deze gronden, zoals omschreven in de bestemmingsomschrijving van onderhavige bestemming, niet onevenredig (kunnen) worden geschaad, of de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig (kunnen) worden verkleind.

26.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de dubbelbestemming 'Waarde - Ontwikkelingszone groen' op de verbeelding verwijderen of aanpassen indien:

 • a. wijzigingen in de begrenzingen van het provinciaal beleid daartoe aanleiding geven;
 • b. hiermee een bijdrage wordt geleverd aan realisatie van de streefbeelden voor het betreffende gebied zoals aangegeven in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

met dien verstande dat gelijktijdig de onderliggende bestemming 'Agrarisch met waarden' dient te worden gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch'.