direct naar inhoud van Artikel 15 Water - Rivier
Plan: Buitengebied - Oost gemeente Venray
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11005-va02

Artikel 15 Water - Rivier

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Rivier' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
 • b. de scheepvaart;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'brug' zijn de gronden tevens bestemd voor wegverkeer over de brug;
 • d. de beheersing van de waterstand en de stroomvoerende functie van de rivier de Maas;
 • e. het behoud en herstel van natuurwaarden;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichten en bakens ten behoeve van de scheepvaart;

met daarbij behorende voorzieningen.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op de voor 'Water - Rivier' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming, zoals:
  • 1. voorzieningen noodzakelijk voor het beheer en onderhoud van de waterloop;
  • 2. steigers;
  • 3. duikers, zinkers en dergelijke;
 • b. een brug uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug', met een hoogte van 8 meter met bijbehorende verlichtingsarmaturen met een maximale hoogte van 12 meter. In afwijking van het in artikel 1 onder 1.100 en artikel 2 onder 2.3 bepaalde wordt bij de brug de hoogte gemeten vanaf het gemiddelde waterpeil in de rivier en bij verlichtingsarmaturen vanaf het hoogste punt van het wegdek.
15.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. gebruik van de grond, daaronder mede begrepen wateren, voor het aanleggen, aanmeren of als ligplaats innemen van woonschepen;
 • b. gebruik van de grond, daaronder mede begrepen wateren, voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. gebruik van de grond, daaronder mede begrepen wateren, en opstallen als opslag-, stort- en/of lozingsplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voertuigen, goederen, grond, stoffen en materialen, behoudens voorzover dat noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond en opstallen;
 • d. gebruik van de grond en/of van vaartuigen voor een seksinrichting, een escortbedrijf en (straat)prostitutie; .