direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene ontheffingsregels
Plan: Westsingel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP09005-oh01

Artikel 6 Algemene ontheffingsregels

6.1 Algemeen

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels ontheffing kan worden verleend, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd ontheffing te verlenen van de desbetreffende bepalingen van het plan voor:

  • a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van hoogten en bebouwde oppervlakten met ten hoogste 10%;
  • b. het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en voor religieuze doeleinden zoals, wachthuisjes, transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, (glas)containers, monumenten, kunstwerken, kapellen, wegkruisen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, mits:

1) de oppervlakte per bouwwerk niet meer bedraagt dan 15 m²;

2) de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 meter;

3) de bouwwerken naar aard en afmetingen passen in het plan, met dien verstande, dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 10 meter mag bedragen;

4) uit een bodemonderzoek is gebleken dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik.

  • c. het in geringe mate afwijken van een bestemmingsgrens, voor zover zulks noodzakelijk en/of wenselijk is om het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein aan te passen;

6.2 Procedure

Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als bedoeld in 6.1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8.