direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer
Plan: Westsingel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP09005-oh01

Artikel 3 Verkeer

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bewegend en stilstaand verkeer;

met de daarbij behorende:

 • b. verhardingen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. ondergrondse en/of bovengrondse infiltratievoorzieningen;
 • f. kunstwerken;
 • g. voorzieningen van algemeen nut;
 • h. bijbehorende voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte mag niet meer dan 8 meter bedragen;
 • b. uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van de in 3.1 genoemde doeleinden zijn toegestaan;
 • c. ze dienen naar aard en afmetingen bij deze bestemming te passen.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken , wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. verkooppunten voor motorbrandstoffen;