Artikel 12 Leiding - Water

 

12.1 Bestemmingsomschrijving:

De voor Leiding Water aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor ondergrondse waterpersleidingen en de daarbij behorende beschermingszone.

12.2 Bouwregels:

Op of in de voor Leiding - Water aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden opgericht ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de ondergrondse waterpersleiding.

 

12.3 Ontheffing van de bouwregels:

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 14.2 voor het oprichten van gebouwen, of bouwwerken geen gebouwen zijnde passend binnen de regels van de overige krachtens dit plan aan deze gronden toegekende bestemmingen, met dien verstande dat:

a. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de met de bestemming Leiding - Water verbonden belangen;

b. alvorens de betreffende ontheffing wordt verleend de leidingbeheerder wordt gehoord.

 

12.4 Aanlegvergunning:

 

12.4.1 Aanlegvergunning vereiste:

Het is verboden op of in de binnen deze bestemming gelegen gronden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning ex artikel 3.16 Wro) de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het uitvoeren van grond- en bodembewerkingen zoals verharden, ophogen, ontginnen, egaliseren, bodemverlagen, afgraven, boren of heien;

b. het aanbrengen, vellen of rooien van hoogopgaande beplantingen en/of bomen;

met dien verstande dat de alvorens de betreffende aanlegvergunning wordt verleend de leidingbeheerder wordt gehoord.

 

12.4.2 Uitzonderingen:

Het in artikel 12.4.1 bepaalde is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden welke van ondergeschikte betekenis zijn;

b. werken en werkzaamheden welke normale onderhoudswerkzaamheden betreffen;

c. werken en werkzaamheden welke worden uitgevoerd in het kader van het op de bestemming gerichte normale beheer en gebruik van de grond