Artikel 10 Water

 

10.1           Bestemmingsomschrijving:

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.   water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor waterberging, -aanvoer en  afvoer, zoals watergangen, waterlopen en waterpartijen;

b.   groenvoorzieningen;

c.   (openbare) nutsvoorzieningen.

 

10.2  Bouwregels:

Op of in de voor Water aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden opgericht welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m bedraagt.